Prawo

Subscribe to Kanał Prawo
Zaktualizowano: 3 godziny 12 min. temu

Gersdorf: Prawie pewne, że to ostatnie takie Zgromadzenie Sędziów SN

śr., 03/21/2018 - 13:09
&lt![CDATA[

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, na którym I prezes SN przedstawia sprawozdanie z działalności za poprzedni rok i dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz oraz środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa, odbywa się w środę w największej sali SN - im. Stanisława Dąbrowskiego.

Jak powiedziała Gersdorf otwierając to zgromadzenie, "kolejne Zgromadzenie Sędziów SN będzie już inne, będzie ono odbywało się już w innym składzie". "Dziś nie pozostaje nam nic innego jak czynić swoją powinność i złożyć sprawozdanie z działalności SN za rok 2017" - dodała.

"Warunki, w jakich funkcjonował SN w okresie sprawozdawczym, istotnie różniły się od tych, jakie występowały w latach poprzednich. Wynika to faktu, że w 2017 r. rozpoczęły się intensywne i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad zmianą ustawy o SN. Ich efektem było spowolnienie w działalności orzeczniczej. Nie było to jednak wynikiem zaniedbań ze strony Sądu Najwyższego" - mówiła Gersdorf, cytując wnioski "Informacji o działalności SN w roku 2017", która jest przedstawiana podczas Zgromadzenia.

3 kwietnia ma wejść w życie - uchwalona 8 grudnia zeszłego roku - nowa ustawa o SN. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ustawa przewiduje też m.in. przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat). W trzy miesiące od wejścia ustawy w życie, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia (wiek ten ukończyła już I prezes SN Małgorzata Gersdorf) - chyba że prezydent zgodziłby się na ich wniosek o przedłużenie.

]]
Kategorie: Prawo

Nowelizacja prawa wyborczego [KOMENTARZ]

śr., 03/21/2018 - 10:30
&lt![CDATA[

Według zmienionych regulacji to on jest zobowiązany, najpóźniej w 21. dniu przed dniem elekcji, przekazać wyborcom w stałych obwodach głosowania informację o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika. Takie druki bezadresowe powinny trafić do skrzynek pocztowych mieszkańców.

Duża część komentarza poświęcona jest również nowelizacji przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego. Początkowo projektodawcy zamierzali w ogóle zlikwidować tę formę oddawania głosu. Argumentowali, że głosowanie korespondencyjne w istotny sposób zwiększa ryzyko nieprawidłowości. Uważali, że wyborcy powinni oddawać swój głos, osobiście uczestnicząc w procesie wyborczym. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazywano, że prawo do głosowania przysługujące osobom, które z powodów od siebie niezależnych nie będą mogły udać się do lokalu wyborczego, zostanie zagwarantowane dzięki głosowaniu przez pełnomocnika.

Dopiero w wyniku poprawek Senatu umożliwiono, ale tylko osobom niepełnosprawnym, korespondencyjne oddawanie głosów. Znaczne ograniczenie zastosowania tej formy głosowania zostało ostro skrytykowane. Głównie dlatego, że obecnie w ten sposób nie mogą oddawać swoich głosów osoby w podeszłym wieku. Ponadto budzi zdziwienie, że ustawodawca zdecydował się pierwotnie znieść, a później znacząco ograniczyć krąg osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego, jednocześnie pozostawiając głosowanie przez pełnomocnika. Ta druga z form alternatywnego głosowania wywołuje bowiem więcej kontrowersji, nie tylko w kontekście zgodności tego głosowania z zasadami równości i bezpośredniości wyborów, lecz także z powodu braku pewności co do oddania przez pełnomocnika głosu zgodnego z wolą mocodawcy. Dlatego oponenci uważali, że jeśli już rezygnować z jakichś form głosowania alternatywnego, to właśnie z głosowania przez pełnomocnika, a nie znacznie bardziej zaawansowanej formy, jaką jest głosowanie korespondencyjne.

Obecnie zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłaszać będzie komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed dniem wyborów. Dotychczas adresatem takiego zgłoszenia był wójt (burmistrz, prezydent miasta). Obecnie to urzędnik wyborczy będzie wzywał wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od doręczenia wezwania. To do jego obowiązków będzie należało doręczenie uprawnionemu pakietu wyborczego.

Wykaz skrótów

KBW – Krajowe Biuro Wyborcze

konstytucja – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483 ze zm.)

k.w. – ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.)

PKW – Państwowa Komisja Wyborcza

p.p. – ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.)

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1)

r.s.p.a.w.p.w. – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 120)

u.r.z.s. – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511)

u.z.u.o.p. – ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, chodzi o program 500+

● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

● z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

● z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

]]
Kategorie: Prawo

Tajemnicze zniknięcie sędziego. Jeden z członków TK najwyraźniej przestał orzekać

śr., 03/21/2018 - 08:39
&lt![CDATA[

Pakt milczenia

Nie są znane przyczyny takiego stanu rzeczy. Wiadomo jednak, że prof. Zubik jest aktywny na innych polach, np. bierze czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez różne jednostki, w tym Uniwersytet Warszawski, na którym zresztą wykłada. Osoby, z którymi rozmawialiśmy i które mogłyby coś na ten temat wiedzieć, odsyłają do samego zainteresowanego. Ten jednak nie odpowiedział na nasze pytania.

Wody w usta nabiera także sam trybunał. Zapytaliśmy, dlaczego Marek Zubik nie brał udziału w wydaniu ani jednego orzeczenia w zeszłym roku. Odpisano nam, że wyjaśnienie częstotliwości orzekania sędziów TK w sprawach w 2017 r. nie stanowi informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764). Jak wskazano, „Wyjaśnienia, motywacje i tłumaczenia organu nie są bowiem objęte zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej i jako takie nie podlegają udostępnieniu w trybie jej przepisów”.

– To bzdura – komentuje Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog. I tłumaczy, że ustawa, na którą powołuje się biuro prasowe trybunału, ma charakter jedynie techniczny, więc jest to zabieg chybiony. Zakres informacji, jakich organy publiczne mają obywatelom udzielać, zawarty jest w konstytucji. A ta w art. 61 stanowi, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

– W przepisie tym nie ma ani słowa o wyjątkach, które pozwalałyby nie udzielić informacji będących tłumaczeniami czy też wyjaśnieniami. Z całą pewnością więc na gruncie konstytucji organy są obowiązane do udzielania obywatelom objaśnień na temat motywów, jakie stały za podjęciem danej decyzji – uważa Osowski. Co więcej, dodaje, TK jest zobowiązany do udzielania nie tylko tych informacji, które są związane z jego działalnością orzeczniczą, ale także każdej innej.

Wykluczeni sędziowie

Być może w pewnym stopniu na zniknięcie prof. Zubika wpływ miał wniosek złożony do TK na początku 2017 r. przez ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro domaga się w nim zbadania zgodności z ustawą zasadniczą uchwały Sejmu z 2010 r., na mocy której trzej sędziowie, w tym właśnie Marek Zubik, a oprócz niego Stanisław Rymar i Piotr Tuleja, stali się sędziami trybunału. Sąd konstytucyjny, mimo że minął już ponad rok, nadal tej kwestii nie rozstrzygnął.

Dzięki temu prokurator generalny zyskał narzędzie służące do odsuwania od spraw trzech starych sędziów. Narzędzie, jak się okazuje, skuteczne, gdyż TK zawsze przychyla się do wniosków o wyłączenie ze składu orzekającego Tulei, Zubika czy Rymara. Sęk w tym, że prokurator generalny, choć z mocy ustawy jest uczestnikiem każdego postępowania przed TK, nie we wszystkich sprawach o to wnioskuje.

Jak bowiem informuje biuro prasowe trybunału, Zbigniew Ziobro w 2017 r. złożył wniosek o wyłączenie sędziów Rymara, Tulei, Zubika tylko dwa razy. Dodatkowo w tym samym roku PG domagał się wyłączenia tego ostatniego jeszcze w jednej sprawie.

Potwierdza to Piotr Tuleja. Dodaje, że pewnego razu jeden z sędziów biorących udział w orzekaniu dopytywał przedstawiciela PG, dlaczego w dwóch sprawach domagał się wyłączenia osób wybranych na mocy uchwały z 2010 r., a w innych takich wniosków nie składał.

– Przedstawiciel PG nie był w stanie udzielić odpowiedzi – kwituje sędzia Tuleja.

DGP również, kiedy po raz pierwszy w październiku 2017 r. pisał o wybiórczości w składaniu wniosków przez PG o wyłączenie sędziów TK i próbował ustalić, jakie są tego powody. Prokuratura jednak do dziś nie odpowiedziała na nasze pytania.

]]
Kategorie: Prawo

Losowanie spraw sądowych być może jawne

śr., 03/21/2018 - 08:39
&lt![CDATA[

O tym, że taka przeglądarka ma powstać, pisaliśmy w lutym. Informowaliśmy, że będą z niej korzystać tylko pracownicy sądów. Po publikacji DGP jedna z posłanek podniosła ten problem w interpelacji. A Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, odpowiadając, zapewnił, że kwestia udostępnienia przeglądarki obywatelom „zostanie przeanalizowana pod kątem uwarunkowań prawnych i technicznych do jej realizacji oraz ewentualnego wdrożenia”. 

]]
Kategorie: Prawo

E-maile, rozmowy z komunikatorów internetowych, godziny połączeń z aplikacji mobilnych: Wkrótce na wyciągnięcie ręki śledczych

śr., 03/21/2018 - 08:35
&lt![CDATA[

– W celu wykrycia sprawcy przestępstwa prokuratorzy próbują się zwracać do nich różnymi nieformalnymi kanałami. Uzyskanie danych jest jednak bardzo trudne i czasochłonne – mówi prokurator często zajmujący się sprawami z wątkiem transgranicznym.

Kwestia uznaniowa

Mimo że portale społecznościowe zaczęły ostatnio udostępniać specjalne narzędzia internetowe do kontaktów z organami ścigania, śledczy podkreślają, że nadal w wielu przypadkach w ogóle nie otrzymują odpowiedzi na swoje wnioski, a w innych są proszeni o uzupełnianie braków formalnych. Kryteria uwzględniania żądań funkcjonariuszy to kwestia dość uznaniowa. Na przykład według polityki Google’a zwykle odrzucane są wnioski „o zbyt szerokim zakresie lub niezgodne z przyjętą procedurą”. Jak to zinterpretować, wiedzą tylko prawnicy korporacji.

– Tak jak polskie firmy nie mają możliwości weryfikowania, czy policja ma wiarygodne podejrzenia co do sprawcy przestępstwa, tak tym bardziej nie mają ich amerykańskie firmy – zaznacza Wojciech Klicki, prawnik Fundacji Panoptykon.

Z jednej strony za niechęcią gigantów internetowych do współpracy z europejskimi organami ścigania stoją względy wizerunkowe. Z drugiej – to, co państwa UE zgodnie traktują jako naruszenie, w USA może nim nie być. – Najlepszy przykład to przestępstwa związane z wolnością słowa, takie jak zniewaga czy zniesławienie. Amerykańska kultura prawna podchodzi do nich znacznie bardziej liberalnie niż europejska – zauważa Klicki.

Długa droga

Podobny dysonans może spotkać prokuratorów, którzy decydują się na przysłanie organom USA oficjalnego wniosku o wzajemną pomoc prawną. Ta procedura, uregulowana w umowach dwustronnych, uruchamiana jest na etapie, kiedy sprawca przestępstwa został wykryty i usłyszał już zarzuty. W USA wnioski przechodzą przez Departament Sprawiedliwości, a w Polsce – MS lub prokuratora generalnego.

– Dowody uzyskane tą drogą mają tę przewagę, że posiadają realną wartość procesową. Problem w tym, że trwa to bardzo długo i nie zawsze udaje się wykazać Amerykanom uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a żądany dowód jest z nim związany – mówi nasz rozmówca z prokuratury. Wymóg przedstawienia „probable cause” jest bardziej wyśrubowany niż przygotowanie postanowienia o postawieniu zarzutów. Co więcej, śledczy z USA działają zgodnie z zasadą oportunizmu, co w uproszczeniu oznacza, że nie muszą ścigać każdego przestępstwa lub mogą hierarchizować prowadzone sprawy.

– Przy przestępstwach na szkodę mniejszą niż 500 dol. prokuratorzy nawet nie występują z wnioskiem o pomoc prawną – dodaje nasz rozmówca.

Sprawne egzekwowanie

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że realizacja wniosków o wsparcie międzynarodowe trwa średnio 10 miesięcy i od obu stron wymaga zaangażowania sporych zasobów. Z tych powodów nierzadko zdarza się, że żądane materiały przychodzą zbyt późno lub się dezaktualizują. Bruksela przymierza się więc do przedstawienia projektu regulacji umożliwiających sprawne egzekwowanie e-dowodów od firm świadczących usługi elektroniczne, które przetwarzają czy przechowują dane na terenie UE, bez konieczności stosowania procedury wzajemnej pomocy prawnej. Jak podała niedawno Agencja Reutera, może to nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Komisja nie wyklucza przy tym zmuszenia przedsiębiorstw technologicznych działających na rynku wewnętrznym do ustanowienia specjalnych pełnomocników na potrzeby współpracy z prokuraturami czy sądami.

Łatwe sięganie po dane internetowe najprawdopodobniej byłoby dopuszczalne tylko przy poważnych przestępstwach (zagrożonych minimum 3 latami więzienia). O ile przedstawiciele organów ścigania przyklaskują pomysłom KE, o tyle eksperci od prywatności obawiają się, że mogą one stać w sprzeczności z unijnymi regulacjami o ochronie danych.

]]
Kategorie: Prawo

Pracownicy sądów lawinowo odchodzą z pracy. W ciągu trzech lat zwolniło się nawet 80 proc. z nich

śr., 03/21/2018 - 08:00
&lt![CDATA[

W 2017 roku z sądów odeszło 1309 pracowników, w tym 465 asystentów, 712 urzędników i 132 innych pracowników. W ciągu ostatnich czterech lat z pracy w jednostkach sądownictwa powszechnego zrezygnowało łącznie 5075 asystentów, urzędników oraz pozostałych pracowników.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w analizie przygotowanej przez "Solidarność" Pracowników Sądownictwa. Wynika z niej, że przez 3 lata z pracy odeszło 82 proc. liczby obecnych asystentów sędziów, 42 proc. liczby obecnych urzędników sądowych, 78 proc. liczby obecnych innych pracowników sądów. Roczny odpływ pracowników kształtuje się na poziomie ok. 26 proc. obecnej ilości asystentów sędziów i najniżej zarabiających innych pracowników i na poziomie 14 proc. w przypadku urzędników sądowych. Jak przyznaje w odpowiedzi na interpelację poselską sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, fluktuacja kadry w sądach jest spora, ale mimo to sądy działają sprawniej niż w ubiegłych latach, na to wskazują wskaźniki opanowania spraw.

„W 2017 roku do sądów powszechnych wpłynęło ogółem 15 782 tys. spraw, sądy powszechne załatwiły 15 835 tys. spraw - wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 100,3 proc., natomiast w roku 2016 wpłynęło ogółem 14 911 tys. spraw, sądy powszechne załatwiły 14 192 tys. spraw – wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 95,2%, co w ujęciu bezwzględnym oznacza o 1 643 tysięcy spraw więcej załatwionych w analizowanym okresie w 2017 roku niż w roku 2016, oraz wzrost wskaźnika opanowania wpływu o 5,1  proc.” – czytamy w odpowiedzi.

- Napływ spraw udaje się opanować dzięki jeszcze cięższej pracy pracowników sądów. W związku z odejściami z pracy, zdarza się, że jedna osoba obsługuje de facto trzy stanowiska – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Sytuacja jest patowa: jedną z przyczyn odejść z pracy (poza niskimi wynagrodzeniami) jest właśnie obłożenie pracą. Pracownicy, którzy zostają, pracują jeszcze ciężej i jeszcze szybciej się wypalają. – Może byłoby inaczej gdyby nasze wynagrodzenia pozwoliły pracownikom na odpoczynek w weekend: wyjście do kina czy wyjazd z rodziną. Inna sprawa to to, że nie jest rzadkością, że pracujemy też w soboty, bo zdajemy sobie sprawę, że za tymi wszystkimi dokumentami stoi obywatel, dla którego chcemy wykonywać swoją pracę jak najszybciej i jak najlepiej – dodaje Odyjas.

]]
Kategorie: Prawo

RPO: Okrzyki nie uzasadniają karania kontrmanifestantów

wt., 03/20/2018 - 19:26
&lt![CDATA[

Adam Bodnar w liście do komendanta głównego policji nadisp. Jarosława Szymczyka zwrócił uwagę, że w ostatnim wystąpieniu do KGP wskazał na zastrzeżenia co do czynności podejmowanych przez policję, które "budzą wątpliwości z punktu widzenia standardów konstytucyjnych i europejskich w zakresie wolności zgromadzeń publicznych". Jak stwierdził, w odpowiedzi Komendant Główny Policji nie odniósł się do tego problemu, a jedynie wskazał, że praca komendantów w Warszawie, Białymstoku i Hajnówce nie budzi wątpliwości zarówno pod względem prawnym, jak i metod działania.

"Z informacji, jakie docierają do Rzecznika, wynika jednak, że problem interwencji policji wobec uczestników pokojowych kontrdemonstracji jest wciąż aktualny. W wyniku działań policji wobec kontrmanifestantów dochodziło do ich legitymowania, a następnie stawiania im zarzutów naruszenia m.in. art. 52 ust. 2 pkt 1 Kodeksu wykroczeń. Przewiduje on karę ograniczenia wolności lub grzywnę za przeszkadzanie lub usiłowanie przeszkodzenia w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia" - napisał RPO w liście. Jak dodał, okoliczności, w jakich zarzucono obywatelom naruszenie tego przepisu, budzą jego "poważne wątpliwości".

Bodnar przytacza skargę jednego z uczestników kontrmanifestacji, jaka odbyła się w czasie jednej z comiesięcznych manifestacji smoleńskich, którego obwiniono z tego artykułu za wykrzykiwanie słów "Lech Wałęsa".

]]
Kategorie: Prawo

Powstanie kościelna inspekcja ochrony danych osobowych

wt., 03/20/2018 - 13:13
&lt![CDATA[

Dekret KEP czeka na razie na zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską - dopiero wtedy stanie się w Kościele katolickim w Polsce obowiązującym prawem.

Jak powiedział PAP członek Zespołu KEP ds. przygotowania regulacji wewnątrzkościelnych dotyczących ochrony danych osobowych ks. Dariusz Walencik, dekret jest odpowiedzią na wchodzące w życie 25 maja rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 91. rozporządzenia, w momencie jego wejścia w życie w państwach członkowskich Kościoły i związki wyznaniowe powinny powołać specjalną instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych wiernych. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegać państwowemu organowi, nadzorującemu zasady ochrony danych osobowych - w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

"Dekret jest wzorowany na przepisach unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dostosowuje prawo kanoniczne, stosowane do tej pory przez Kościół katolicki w Polsce, do wymogów unijnych" - wyjaśnił ks. Walencik.

Regulacja KEP wprowadza wiele nowości, m.in. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, wykonania audytu bezpieczeństwa, analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem poszczególnych kategorii danych osobowych i określa odpowiedzialność administratorów danych osobowych - w przypadku Kościoła katolickiego są nimi księża proboszczowie - oraz wprowadza prawo do wniesienia sprostowania swoich danych czy "bycia zapomnianym".

Najważniejszą zmianą jest - zdaniem ks. Walencika - ustanowienie nowego, kościelnego organu, który ma czuwać nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

"Administratorzy kościelni mają obowiązek powołania inspektora, który w diecezji lub prowincji zakonnej będzie odpowiedzialny za organizację całego procesu przetwarzania tych danych. Organem nadzorczym i kontrolnym nad inspektorami będzie Kościelny Inspektor Danych Osobowych, którego zadania i kompetencje możemy porównać do tych przysługujących Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych" - poinformował ks. Walencik.

Dodał, że z perspektywy Kościoła katolickiego największą zmianą, którą wprowadza RODO, jest konieczność wykonywania przez proboszczów tzw. analizy bezpieczeństwa danych. "Do tej pory polska ustawa jasno określała warunki, kiedy można przetwarzać dane osobowe i co należy zrobić, by je właściwie chronić. Teraz zmienia się filozofia modelu ochrony danych osobowych. To administrator musi najpierw ocenić, jakie występują zagrożenia, jak może dojść np. do ich wyłudzenia i jakie musi przedsięwziąć środki bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że 22 marca na UKSW odbędzie się pierwsze szkolenie liderów, którzy w poszczególnych diecezjach i prowincjach zakonnych będą wprowadzać w życie nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Przypomniał, że UKSW uruchomiło też studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w Kościele.

Zdaniem ks. Walencika, szczególną kwestią jest sytuacja apostatów. "W przypadku złożenia deklaracji wystąpienia z Kościoła podmioty kościelne - parafie czy wspólnoty zakonne - nie będą mogły dalej przetwarzać danych takiej osoby, ale nie mogą też ich usunąć ze zbiorów, ponieważ te dane określają status kanoniczny tej osoby. Jest to istotne chociażby w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim - jeśli jeden z małżonków wystąpi z Kościoła, nie można wymazać jego danych z aktu małżeństwa. Te dane zostaną w zbiorach, ale będą zastrzeżone, co oznacza, że nie będzie ich można udostępniać" - wyjaśnił ks. Walencik.

Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Kościele ewangelicko-augsburskim Michał Hucał wyjaśnił, że podobne instytucje powołają wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także niektóre związki niezrzeszone.

"Obecnie w każdym znanym mi Kościele trwają prace nad powołaniem takiego organu, który będzie posiadał te same uprawnienia, kompetencje i zadania, co GIODO. Zapewne w część związków wyznaniowych, szczególnie te najmniejsze, postanowi poddać się kontroli GIODO, gdyż powołanie takiego organu może być dla nich zbyt dużym wyzwaniem organizacyjnym" - wyjaśnił Hucał.

Zaznaczył, że choć większość Kościołów powoła własne instytucje, część może wejść we współpracę i powołać wspólne organy. "Osoba, która uzna, że jej prywatność została naruszona, będzie mogła złożyć skargę do organu nadzorczego w danym Kościele. On będzie miał prawo sprawdzenia, jak dane tej osoby były przechowywane oraz czy związek wyznaniowy miał odpowiednie zgody i umocowania do ich przetwarzania" - poinformował Hucał.

Hucał poinformował, że rzeczone organy zostaną powołane do 25 maja 2018 r.

]]
Kategorie: Prawo

Nowe prawo wodne. Co zmieniło się w przepisach? [KOMENTARZ]

wt., 03/20/2018 - 10:40
&lt![CDATA[

Celem oceny wodnoprawnej, która jest wydawana w formie decyzji, jest analiza i ocena wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań, których katalog zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko. 

Dotychczasowe części komentarza ukazały się:

Część I – FiP z 21 listopada 2017 r. (DGP nr 225)

Część II – FiP z 19 grudnia 2017 r. (DGP nr 245)

Część III – FiP z 23 stycznia 2018 r. (DGP nr 16)

Część IV – FiP z 20 lutego 2018 r. (DGP nr 36)

UWAGA! Nowe prawo wodne to rozbudowany akt prawny regulujący prawa i obowiązki nie tylko przedsiębiorców, lecz także jednostek samorządu terytorialnego, szeroko pojętej administracji i zwykłych obywateli. Ten komentarz adresowany jest jednak do przedsiębiorców. Dlatego znajduje się w nim wyciąg najważniejszych przepisów ich dotyczących. Komentowane przepisy pogrupowaliśmy w zagadnienia.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

● z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEMAT? PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA E-DGP>>>

]]
Kategorie: Prawo

Zbigniew Ziobro, sędzia wszystkich sędziów. Postępowania dyscyplinarne w rękach polityków

wt., 03/20/2018 - 08:46
&lt![CDATA[

Już 3 kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która przemodeluje zasady rządzące postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów. I nie chodzi tylko o powołanie nowej izby SN, która będzie się tego typu sprawami zajmowała, a która w całości zostanie obsadzona przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Niezwykle istotne są również przepisy, które dadzą ministrowi sprawiedliwości bardzo silną pozycję w procesie dyscyplinarnym.

– Uważam, że zmiany, które zaraz zajdą, są potencjalnie bardziej niebezpieczne dla kwestii niezawisłości niż wymiana przez ministra prezesów sądów czy też zmiana sposobu wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą bowiem dotknąć każdego sędziego, a nie jedynie sędziów funkcyjnych czy starających się o awans – uważa Mariusz Królikowski, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.

Ministerialny rzecznik

Od 3 kwietnia o tym, kto zostanie rzecznikiem dyscyplinarnym, zdecyduje minister sprawiedliwości. Obecnie decyduje o tym KRS. Po zmianach minister będzie musiał jedynie zaczerpnąć jej opinii w tej kwestii. Ta jednak nie będzie dla niego wiążąca. Szef resortu wskaże także dwóch zastępców rzecznika. To jednak nie koniec. Zbigniew Ziobro będzie również wskazywał sędziów, którzy będą orzekać w I instancji w sądach dyscyplinarnych.

Ustawodawca wprowadził także instytucję rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości. Szef MS będzie mógł go powołać do prowadzenia dowolnie przez siebie wybranej sprawy. Co więcej, jeżeli czyn zarzucany sędziemu będzie wyczerpywać znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, minister będzie mógł ustanowić rzecznikiem nie tylko sędziego, lecz także prokuratora spośród tych wskazanych przez prokuratora krajowego. Do tej pory oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym był zawsze sędzia.

Większość ekspertów nie ma wątpliwości, że obecny model postępowania dyscyplinarnego nie wymaga aż tak głębokich zmian.

– Nie ma żadnych dowodów na to, że model samorządowy się nie sprawdził, nie przedstawiono przekonującego uzasadnienia dla przeprowadzania tego typu zmian – uważa dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla niego intencje posłów są jasne – chodzi o to, żeby władza wykonawcza miała uprawnienie do oskarżania sędziów.

Sznurki ministra

Z kolei Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, podkreśla, że tak ogromna władza ministra sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania. Jak przypomina, minister będzie mógł np. sprzeciwić się decyzji rzecznika o niewszczynaniu postępowania. Wówczas rzecznik będzie musiał skierować sprawę do sądu dyscyplinarnego i, jakby tego było mało, będzie zobowiązany wykonać wskazania, jakie da mu minister, co do dalszego sposobu prowadzenia procesu.

– To wszystko powoduje, że de facto procesy dyscyplinarne będą prowadzone przez jednego człowieka, czyli właśnie ministra sprawiedliwości. To on będzie miał w ręku wszystkie sznurki i w zależności od tego, jak będzie z nich korzystał, sędzia zostanie skazany bądź oczyszczony z zarzutów – uważa Markiewicz.

A oczyszczenie się z zarzutów może okazać się wcale nie takie proste. Ustawa bowiem przewiduje, że niestawiennictwo (nawet usprawiedliwione) obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje procesu, a sąd może wydać wyrok nakazowy.

– I jak tu mówić o jakichś gwarancjach procesowych? Przy tak skonstruowanych przepisach staje się jasne, że gdy będzie taka wola polityczna, sędzia zostanie skazany błyskawicznie i złożony z urzędu. Rządzący zyskają więc doskonałe narzędzia, dzięki którym będą mogli pokazywać innym sędziom, jak mogą skończyć, gdy będą np. wygłaszać krytyczne uwagi o rządowych projektach – uważa prezes Iustitii.

Natomiast sędzia Królikowski zwraca uwagę, że zdarzały się już w przeszłości przypadki, kiedy to sędziowie byli skazywani w postępowaniu dyscyplinarnym za tzw. delikt orzeczniczy.

– Oczywiście nie wiemy, w jaki sposób minister sprawiedliwości będzie korzystał z uprawnień, które daje mu ustawa. Być może nie będzie ich nadużywał. Nie ma jednak pewności, że nie dojdzie do tego, iż sędziowie będą stawali pod zarzutami dyscyplinarnymi za to, jakie wydają orzeczenia – ostrzega.

Ustawa wprowadza również zmiany, jeżeli chodzi o katalog kar dyscyplinarnych. Po 3 kwietnia sąd będzie mógł obniżyć sędziemu pensję nie o maksymalnie 20 proc., jak to jest obecnie, ale nawet o połowę.

Przed SN nie lepiej

Ustawa wprowadza zmiany także w postępowaniu drugoinstancyjnym. W SN powstać ma zupełnie nowa izba dyscyplinarna. O tym, kto wejdzie w jej skład, zdecyduje niedawno wybrana przez Sejm KRS. W jej skład tymczasem wchodzą sędziowie, którym zarzuca się, iż łączą ich mocne związki z ministrem sprawiedliwości. Nowa ustawa o SN daje natomiast spore uprawnienia w procesie dyscyplinarnym stojącemu na czele tej izby prezesowi. Będzie on np. wskazywał prezesów wszystkich sądów dyscyplinarnych. Będzie również miał wgląd do akt każdego z toczących się postępowań dyscyplinarnych. Z kolei o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, zdecyduje prezydent.

Ogromną zmianą będzie również to, że w SN już niedługo pojawi się tzw. czynnik społeczny. Sądy dyscyplinarne w drugiej instancji będą teraz orzekały w składach mieszanych – dwóch sędziów izby dyscyplinarnej oraz jeden ławnik. Już na etapie prac nad projektem pojawiły się sceptyczne głosy, które wskazywały, że choć udział czynnika społecznego generalnie dobrze robi sądownictwu, to jednak ten powinien być wprowadzany na niższym jego szczeblu. Największy sprzeciw budzi jednak sposób wyboru ławników. Ustawa kompetencję tę przekazała Senatowi, a więc znów ciału politycznemu. Zdaniem dr hab. Sławomira Patyry, konstytucjonalisty z UMCS, takie rozwiązanie narusza zapisaną w konstytucji zasadę niezawisłości sędziów.

– Postępowania dyscyplinarne sędziów w świetle demokratycznych standardów z natury powinny mieć charakter wewnętrzny, gdyż stanowi to wyraz autonomii organizacyjnej władzy sądowniczej – twierdzi ekspert.

Przywracanie równowagi

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” nie ma więc wątpliwości: władza polityczna traktuje odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w sposób instrumentalny, jako środek służący realizacji swojego programu.

– Zmiana modelu postępowania dyscyplinarnego sędziów ma umożliwić politykom usuwanie osób niewygodnych dla władzy politycznej. Chodzi o podporządkowanie sędziów i sądów władzy wykonawczej i ustawodawczej – kwituje prezes stowarzyszenia.

Jednak nie wszyscy są krytycznie nastawieni do opisanych zmian. Zdaniem niektórych konstytucjonalistów mają one wręcz doprowadzić do urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Ta, jak tłumaczy dr hab. Marek Dobrowolski, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wprowadza wymóg wzajemnego równoważenia się władz.

– Dotyczy to także organów władzy sądowniczej, która z jednej strony ma kompetencje hamujące władzę ustawodawczą i wykonawczą, z drugiej powinna być w optymalnym zakresie równoważona odpowiednimi kompetencjami innych władz – mówi ekspert. Jego zdaniem takie elementy jak np. wprowadzenie czynnika społecznego do SN, tworzą swoiste „zawory bezpieczeństwa” dla właściwego funkcjonowania organów władzy sądowniczej, nie naruszając przy tym istoty tej władzy.

Podobnego zdania był nieżyjący już prof. Bogusław Banaszak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Uważał on, że zmiany wprowadzane ustawą o SN stanowią realizację konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej oraz równości.

]]
Kategorie: Prawo

Kary umowne w zamówieniach publicznych: Dwie na trzy umowy kończą się sankcjami

wt., 03/20/2018 - 08:38
&lt![CDATA[

– Przedsiębiorcy od lat alarmują, że kary umowne narzucane w przetargach są niewspółmierne do zawinień, co zresztą później uderza w samych zamawiających – zauważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Zamówień Publicznych. Podam przykład przetargu sprzed dwóch lat, na sprzątanie pociągów. Zamawiający przewidział tak wysokie kary umowne, że firmy zwyczajnie bały się wystartować. Ofertę złożył tylko jeden wykonawca, proponując cenę o cztery razy wyższą od założeń zamawiającego. Gdy w kolejnym przetargu obniżył on kary umowne, uzyskał cenę dwa razy korzystniejszą – opowiada ekspert.

Przedstawione w raporcie UZP wnioski końcowe potwierdzają te obawy. „Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia” – można w nim przeczytać.

Pod presją czasu

UZP poprosił 191 większych zamawiających o wypełnienie ankiet z pytaniami na temat kar umownych stosowanych w latach 2015–2017. Z odpowiedzi, które otrzymał, wynika, że klauzule je przewidujące są stosowane powszechnie. Tylko jeden z przebadanych podmiotów stwierdził, że nie wpisuje ich do kontraktów.

Te wyniki nie powinny dziwić, gdyż kary umowne są zwyczajnym instrumentem służącym zabezpieczeniu interesów stron i powszechnie stosuje się je również na rynku komercyjnym. Pewien niepokój może natomiast wywoływać częste nakładanie kar podczas realizacji umowy. Aż 67 proc. kontraktów, w których przewidziano takie sankcje, skończyło się ich wykorzystaniem. Mówiąc wprost – przedsiębiorcy musieli płacić zamawiającym za pewne uchybienia. Co ciekawe, aż 80 proc. z nich nie miało żadnego wływu na realizację umowy albo był on nieznaczny.

– Niestety może to świadczyć o nadużywaniu pozycji dominującej przez zamawiających i karaniu przedsiębiorców za uchybienia, które nie mają większego znaczenia. Pojawiają się wręcz sygnały, że niektórzy organizatorzy publicznych przetargów uczynili sobie wręcz dodatkowe źródło dochodu z takiego procederu – ubolewa Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński i Partnerzy.

Najczęstszym powodem naliczania kar były opóźnienia w realizacji zamówień. Nie do końca wiadomo, dlaczego dotyczy to przede wszystkim dostaw (aż 83 proc.), skoro jest to rodzaj zamówienia, w którym stosunkowo łatwo przewidzieć termin realizacji. Przy dużo bardziej nieprzewidywalnych pod tym względem robotach budowlanych kary z tytułu niedotrzymania terminu stanowiły 59 proc. naliczonych.

„Fakt, że znakomita większość kar umownych, naliczonych i zapłaconych, wynika z niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia, może świadczyć o wyznaczaniu przez zamawiających zbyt krótkich terminów na realizację umowy, zważywszy na datę wszczęcia postępowania, a następnie udzielenia zamówienia publicznego” – zauważa UZP we wnioskach końcowych raportu, zaznaczając, że ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy wymagałoby głębszych analiz.

Jednym z powodów może być wpisywanie do specyfikacji sztywnych, określonych datami, terminów realizacji zamówienia. Jeśli przetarg przedłuża się, to wykonawcy mają w konsekwencji mniej czasu na realizację samego zamówienia. Składając ofertę, wydaje im się, że czasu nie zabraknie, potem jednak przedłuża się ocena ofert, składane są odwołania. Ostatecznie terminy okazują się niemożliwe do dotrzymania, ale firmy nie mają już możliwości wycofania się ze złożonych wcześniej ofert.

Sąd tylko w ostateczności

Spore dysproporcje zaobserwowano przy egzekwowaniu kar. Przy robotach budowlanych 36 proc. wykonawców godziło się na ich zapłatę bez dalszej interwencji. Przy usługach odsetek ten rósł do 39 proc., a przy dostawach 58 proc.

Stosunkowo rzadko zamawiający decydują się dochodzić kar umownych na drodze sądowej (od 6 proc. do 2 proc. w zależności od rodzaju zamówienia). Gdy już jednak złożą pozew do sądu, najczęściej wygrywają.

„Gdy dochodzi do sytuacji uzasadniającej obciążenie wykonawcy karą umowną, zapłata należności na rzecz sektora publicznego następuje po wezwaniu zamawiającego, bez konieczności uruchamiania przewodu sądowego. Oznacza to, że zapisy umowne dotyczące kar umownych formułowane są w sposób na tyle precyzyjny, że nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, przez co pomiędzy stronami umowy nie dochodzi do sporów sądowych w przedmiocie zasadności naliczenia kary umownej. Prawdopodobne jest także, że długotrwałość procesów cywilnych, a co za tym idzie wysokie koszty i ryzyko związane z procesem, sprzyjają dążeniu stron do zakończenia spraw bez drogi sądowej” – wyciąga wnioski z tych danych UZP. 

]]
Kategorie: Prawo

TK zbada ujawnianie w orzeczeniu o niepełnosprawności jej przyczyny

wt., 03/20/2018 - 08:18
&lt![CDATA[

W sprawie, którą w środę 21 marca TK ma rozpoznać na rozprawie, chodzi o jeden z zapisów rozporządzenia ówczesnego ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r., zgodnie z którym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera m.in. "symbol przyczyny niepełnosprawności".

Według skarżącej osoby, w stosunku do której zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności, przepis jest niekonstytucyjny "w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności".

Jak zaznaczono w skardze, która w lutym zeszłego roku trafiła do TK, w obecnym stanie prawnym "przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej nie nakazują ujawnienia konkretnej przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, ani też nie precyzują stopnia szczegółowości informacji dookreślających przyczyny niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej".

Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem orzeczenie o niepełnosprawności zawiera symbol przyczyny niepełnosprawności, czyli na przykład "01-U" oznaczające upośledzenie umysłowe, albo "02-P" - choroby psychiczne. "Ujawnienie przyczyny niepełnosprawności w postaci symbolu widniejącego na orzeczeniu nie jest ani niezbędne, ani konieczne, dla realizacji celu zamierzonego przez ustawodawcę, a zabezpieczenie interesów tak pracownika, jak i pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością, jest możliwe przy użyciu innych środków, mniej ingerujących w prawo do prywatności" - uzasadniono w skardze.

"Ujawnienie przyczyny niepełnosprawności skarżącego, naraża go na stygmatyzację związaną z uprzedzeniami społecznymi wobec osób z niepełnosprawnością" - podkreślono jednocześnie w tej skardze.

Stanowisko w sprawie przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wniósł o uznanie przepisu za niekonstytucyjny. "Istotne jest takie ukształtowanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które pozwoli na przyznawanie szczególnych uprawnień pracodawcom bez konieczności ujawniania im przez pracowników przyczyny posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" - napisał RPO. Wskazał, że na przykład "alternatywnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie wskazywania w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności jedynie koniecznych dla danej osoby dostosowań i udogodnień w miejscu i procesie pracy zamiast symbolu choroby czy schorzenia".

Z kolei prokurator generalny w stanowisku do TK wniósł o uznanie przepisu za konstytucyjny. "Wydaje się, że w szczególności w przypadku osób chorych psychicznie ujawnienie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności - wbrew twierdzeniom skarżącego - jest korzystne z perspektywy możliwości zatrudnienia" - napisał zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

Dodał, że "oznaczenie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności przyczyny niepełnosprawności w postaci choroby psychicznej jest systemowo szczególnie premiowane i wiąże się z zapewnieniem w ustawie o rehabilitacji szeregu korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby chore psychicznie". "Można zatem wręcz zaryzykować stwierdzenie, że uwzględnienie wniosku skarżącego - z perspektywy możliwości znalezienia zatrudnienia - byłoby dla niego niekorzystne" - oceniono w tym stanowisku.

O uznanie konstytucyjności zapisu wniosło także w stanowisku do TK Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

TK ma rozpoznać sprawę w składzie trzech sędziów. Przewodniczącym ma być sędzia Piotr Pszczółkowski, sprawozdawcą sędzia Piotr Tuleja, zaś w składzie będzie jeszcze sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

]]
Kategorie: Prawo

Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową

wt., 03/20/2018 - 08:05
&lt![CDATA[

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) weszła w życie 9 września 2017 r. Założeniem ustawodawcy było osłabienie pozycji prezesów, a wzmocnienie zwykłych lokatorów. O losach spółdzielni mieli decydować wyłącznie jej członkowie. A żeby być członkiem, trzeba być związanym ze spółdzielnią tytułem prawnym do lokalu, a nie np. znajomym prezesa.

Tyle że w przepisie przejściowym, art. 4, wpisano, że członkostwo w spółdzielni z dniem wejścia w życie ustawy tracą wszyscy, którym nie przysługuje:

a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

c) prawo odrębnej własności lokalu,

d) roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Wpadka legislacyjna

Tu pojawia się problem, gdyż ustawodawca zapomniał o roszczeniu o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osób w takiej sytuacji (które mają roszczenie, ale nie zostały wymienione w ustawie) jest w Polsce około pół miliona.

Jak stwierdził w uchwale z 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 104/12), wszyscy, którzy mają spółdzielcze własnościowe prawo ustanowione w budynku, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, mają tak naprawdę zaledwie roszczenie (ekspektatywę). W samej Warszawie blisko 300 tys. mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielczych leży na gruntach nienależących do spółdzielni. Najczęściej to własność miasta. I nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzedało ono grunt np. deweloperowi.

Mówiąc prościej: w myśl nowej ustawy członkami spółdzielni w jednej chwili przestało być kilkaset tysięcy osób. Zarządy już ich wykreślają. – Postępujemy zgodnie z prawem – komentują Andrzej Ślązak i Stanisław Tarnowski ze spółdzielni PAX, jednej z największych w kraju. Argumentują, że tylko realizują wolę ustawodawcy, który zdecydował, że część spółdzielców została pozbawiona należnych im do niedawna praw.

Eksperci nie mają wątpliwości. Ustawodawca po prostu zapomniał wpisać do art. 4 ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zapewne dlatego, że od 2007 r. prawo to już nie jest ustanawiane.

Beton i brzytwa

– W korzystnej z punktu widzenia spółdzielców nowelizacji przydarzyła się wielka wpadka legislacyjna. I może się ona okazać zabójcza dla wielu osób. Wielu prezesów spółdzielni mieszkaniowych zaczyna ją właśnie wykorzystywać. Dlatego potrzebna jest kolejna szybka nowelizacja, która ukróci te zapędy – uważa Cezary Meszyński, przewodniczący ruchu społecznego „Nasza jest Spółdzielnia”.

Wykreślenie spółdzielców z rejestru z jednoczesnym posiadaniem mieszkania na gruncie nienależącym do spółdzielni rodzi same problemy. – Generalna zasada prawa cywilnego jest taka, że czyja ziemia, tego budynek. Jeśli właściciele gruntów zarządzanych przez spółdzielnie postanowią wyrzucić ludzi z mieszkań, to możliwości obrony będą bardzo małe – przyznaje Meszyński.

– Ustawodawca powtarzał, że czas skończyć z betonem i złogami komunistycznymi w spółdzielniach, a w rzeczywistości dał przedstawicielom tego betonu brzytwę na spółdzielców – komentuje prof. Ewa Łętowska, pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jej zdaniem, jeśli właściciel gruntu postanowi przejąć budynki, to w pierwszej kolejności zatruje życie lokatorom wyrzucanym ze spółdzielni. Bo kto go zmusi do realizacji ekspektatywy?

Spółdzielnia ma możliwość powoływania się w stosunku do właściciela gruntu na art. 231 par. 1 kodeksu cywilnego („Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem”). Lokatorzy wyrzuceni ze spółdzielni będą bezbronni.

Bat na dociekliwych

– Przepis uchwalonej ustawy jest rażąco niekonstytucyjny, bo w praktyce osłabia ochronę lokatorów – uważa prof. Ewa Łętowska. Wykreśleni – nawet jeśli nikt nie odbierze im mieszkań – tracą na przykład wpływ na przeprowadzane przez spółdzielnię remonty bloku i nie mają wglądu w żadne dokumenty dotyczące kosztów (choć nadal muszą w nich partycypować). Zostają też pozbawieni prawa głosu w kwestiach dotyczących tego, kto zarządza budynkami, w których mieszkają.

Prezesi zyskali bat na niewygodnych z ich punktu widzenia spółdzielców. Nawet jeśli spółdzielnia nie wykreśli od razu osób z ekspektatywą (zdaniem prof. Łętowskiej prezesi nie powinni tego robić, bo popełniają wówczas błąd nadmiernego formalizmu; przecież nikt nie ma wątpliwości, że ustawodawca nie chciał pozbawić ochrony tysięcy obywateli), to zgodnie z ustawą ma prawo to zrobić w każdej chwili.

– Prezesi spółdzielni zyskali narzędzie do dyscyplinowania zbyt wnikliwych spółdzielców. Jeśli ktoś będzie zadawał zbyt wiele niewygodnych pytań, można go po prostu wykreślić spośród członków – przypuszcza Cezary Meszyński.

Zdaniem specjalistów ustawa powinna zostać jak najszybciej znowelizowana. Przy czym prof. Ewa Łętowska spostrzega, że to smutne, by jedną nowelizację po kilku miesiącach trzeba było poprawiać kolejną. I to tylko dlatego, że nikt w Sejmie i Senacie nie zwrócił uwagi na przepis przejściowy.

Wadliwy przepis był częścią projektu rządowego. Co teraz zrobi ustawodawca? Tego jeszcze nie wiadomo. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie odpowiedziało na nasze pytania.

]]
Kategorie: Prawo

Stowarzyszenia Sędziów Themis: Ziobro wykorzystuje przypadek sędziego do dyskredytowania SN

pon., 03/19/2018 - 22:51
&lt![CDATA[

Sędziowie odnieśli do wypowiedzi Ziobry, który w sobotę oświadczył, że należy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce i zapowiedział projekt zmian w przepisach dot. usuwania sędziów z zawodu. Minister odniósł się w ten sposób do piątkowej decyzji Sądu Najwyższego, który złagodził karę wobec sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki. "Nie toleruję i nie akceptuję tego rozstrzygnięcia i takich rozstrzygnięć. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie. I mówię to jasno i stanowczo w imieniu rządu dobrej zmiany" - oświadczył Ziobro.

"Stowarzyszenie Sędziów Themis protestuje przeciwko wykorzystaniu przez Ministra Sprawiedliwości jednostkowego orzeczenia do dyskredytowania Sądu Najwyższego i usprawiedliwiania niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych. Działania te mają na celu, pod pretekstem dbałości o wizerunek sądów, ograniczenie ochrony praw i wolności obywatelskich" – napisał zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis w stanowisku przesłanym w poniedziałek PAP.

"Działania te mają na celu, pod pretekstem dbałości o wizerunek sądów, ograniczenie ochrony praw i wolności obywatelskich" – czytamy w stanowisku.

Sędziowie przyznają, że "sprawowanie urzędu sędziego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością". "Tym samym istnieje kategoria zachowań, bez względu na to czy są one przestępstwami czy wykroczeniami, których dopuszczenie się powoduje, że dalsze sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez takie osoby jest niedopuszczalne" – wskazują. "Jednocześnie każdorazowo należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, które muszą być wyjaśnione w rzetelnym procesie, należnym każdemu obywatelowi, a więc i sędziemu" – zastrzegają w dokumencie.

Karę obniżenia wynagrodzenia o 20 proc. na okres dwóch lat wymierzył w piątek Sąd Najwyższy w sprawie dyscyplinarnej szczecińskiego sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki. Tym samym SN zmienił wyrok sądu I instancji wydalający sędziego z zawodu. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Katarzyna Tyczka-Rote wskazała, że SN uwzględnił zarzut odwołania dotyczący "rażącej niewspółmierności wymierzonej kary. 

]]
Kategorie: Prawo

Gersdorf pyta o wybór czonków KRAS. "Zgodny z prawem"

pon., 03/19/2018 - 22:22
&lt![CDATA[

W poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. wskazywania kandydatów do KRS. Gersdorf wnioskuje m.in. o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS.

Grzegrzółka podkreślił w poniedziałek w rozmowie z PAP, że Kancelaria Sejmu "z uwagą podchodzi do każdej, oficjalnej korespondencji". "Podobnie będzie także w tym wypadku - list dotyczy ważnej sprawy, w którą marszałek Sejmu i Kancelaria byli bezpośrednio zaangażowani" - zaznaczył.

Jak zapewnił dyrektor CIS, korespondencja Gersdorf "na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi".

Grzegrzółka oświadczył też, że stanowisko Kancelarii Sejmu ws. wyboru członków KRS "jest niezmienne" - "wybór został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami". "Dodatkowo, na każdym jego etapie, staraliśmy się jak najszerzej informować opinię publiczną o tym procesie, uwzględniając jednocześnie przepisy ustawy o KRS" - wskazał dyrektor CIS.

W piśmie prezes SN zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, kandydatów do KRS może wskazywać wyłącznie klub poselski. Zaznaczyła też, że jak wynika z treści druku sejmowego, kandydaci do KRS zostali wskazani przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS i posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

"Posłużenie się wyrażeniem +kandydat wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego+ (...) wywołuje istotne wątpliwości, co do tego, czy dochowana została przewidziana w art. 11d ust. 2 ustawy o KRS procedura wyborów członków Rady i to niezależnie od zastrzeżeń natury konstytucyjnej, co do sposobu jej ukształtowania" - wyjaśniła Gersdorf.

Dodała, "że skoro przepisy ustawy o KRS, wymagają, aby wskazania kandydatów na członków Rady dokonywał klub poselski, to prima facie nie może tego dokonać ani koło poselskie ani klub parlamentarny". Zatem - zaznaczyła - pojawia się problem, czy klub parlamentarny PiS mógł dokonać skutecznego zgłoszenia dziewięciu kandydatów na sędziów KRS.

Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. 

]]
Kategorie: Prawo

"I prezes SN Małgorzata Gersdorf zna swój obowiązek i deklaruje, że zwoła posiedzenie KRS"

pon., 03/19/2018 - 17:16
&lt![CDATA[

Laskowski odniósł się w ten sposób do publicznych wypowiedzi przedstawicieli rządu dotyczących zwołania pierwszego posiedzenia KRS. W ocenie rzecznika SN, wypowiedzi te "odczytać można nie tylko jako wywieranie presji na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale wręcz jako grożenie inicjowaniem co najmniej postępowania dyscyplinarnego".

Rzecznik wskazał też, że "publiczne formułowanie pogróżek pod adresem pierwszego prezesa SN przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej jest natomiast niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa".

Prezes Gersdorf zwróciła się też w poniedziałek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS.

W sobotę na konferencji prasowej minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że "pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf powinna działać w sposób odpowiedzialny, a odpowiedzialność nakazuje, aby nie zwlekać ze zwołaniem Krajowej Rady Sądownictwa". Wcześniej minister Ziobro zwrócił się do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

Z kolei Gersdorf zapewniła, że zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

Gersdorf dwa tygodnie temu złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.

]]
Kategorie: Prawo

Sędzia obwiniony o kradzież elementu wkrętarki gotowy do powrotu do orzekania

pon., 03/19/2018 - 17:00
&lt![CDATA[

Sędzia Paweł M., który orzekał w wydziale karnym szczecińskiego Sądu Okręgowego był obwiniony o popełnienie wykroczenia stanowiącego jednocześnie "przewinienie dyscyplinarne - uchybienie godności urzędu" polegającego na tym, że w czerwcu 2016 r. w sklepie w Szczecinie ukradł element wkrętarki.

W listopadzie zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku jako sędziowski sąd dyscyplinarny I instancji wymierzył sędziemu M. karę wydalenia z zawodu. W miniony piątek Sąd Najwyższy zmienił wyrok sądu I instancji i wymierzył sędziemu karę obniżenia wynagrodzenia o 20 proc. na okres dwóch lat.

"Pan sędzia jest gotów już do powrotu do orzekania" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.

"Oczywiście Sąd Okręgowy w Szczecinie musi dostać dokumenty potwierdzające, że może on orzekać dlatego, że w tej chwili cały czas jeszcze mam w dokumentach ostatnie postanowienie o zawieszeniu go w czynnościach. Zatem muszą dotrzeć do mnie informacje o tym, że ma on orzekać; nie jako fakty poznane z prasy tylko drogą urzędową" - dodał Strączyński.

Pytany przez dziennikarze, czy wyobraża sobie współpracę z tym sędzią, prezes szczecińskiego sądu okręgowego odpowiedział: "Nie ja decyduję o tym, czy współpracować z sędzią. Skoro Sąd Najwyższy orzekł, że pan sędzia pozostaje w służbie, to ja mam obowiązek to uszanować i nie mam tu nic do wyobrażania sobie. Prezes sąd musi podporządkować się prawu i wyrokom" - powiedział sędzia Strączyński.

Zapytany, czy sędzia wróci na dotychczasowe stanowisko, Strączyński odpowiedział, że "stanowiskiem jest stanowisko sędziego sądu okręgowego, natomiast nigdzie nie jest powiedziane do jakiego wydziału wróci". "Sędzia się ze mną skontaktował, powiedział że składa oświadczenie, iż jest gotów orzekać w każdym wydziale, do którego zostanie skierowany, niekoniecznie w tym samym" - dodał prezes szczecińskiego SO.

Z kolei pytany czy, sędzia wróci do innego wydziału niż karny, Strączyński odparł, że pytanie jest przedwczesne. "Nie ma jeszcze decyzji. Poza tym nie podejmuję tej decyzji sam, lecz z udziałem kolegium sądu okręgowego, ale nie jest to wykluczone, że zostanie skierowany do orzekania w innym wydziale" - powiedział prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Dziennikarze zwracali uwagę, że sędzia jest karnistą i pytali, jakie ewentualnie wydziały, poza trzecim karnym, w którym wcześniej orzekał, mogą wchodzić w grę. "Nie istnieje coś takiego, jak specjalność sędziowska w sensie prawnym" - odpowiedział prezes sądu.

"Każdy sędzia może zmienić w każdej chwili wydział pod warunkiem, że się odpowiednio przygotuje do orzekania w innym wydziale. Zatem nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przepisy do jakiego wydziału sędzia mógłby być skierowany. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie jest wydziałów orzeczniczych kilka o wszystkich specjalnościach i do każdego z tych pionów sędzia może być w każdej chwili skierowany zwłaszcza, gdy jasno oświadczył, że wyraża zgodę na przeniesienie praktycznie do każdego wydziału do jakiego zostanie skierowany" - dodał Strączyński.

Zaznaczył, że "decyzja ostateczna należy do prezesa (sądu-PAP), ale podejmowana jest po zasięgnięciu opinii kolegium". "Zatem najpierw głosowanie na kolegium, a później decyzja prezesa" - odpowiedział Strączyński dopytywany o formę przeniesienia sędziego do konkretnego wydziału.

W listopadzie zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wymierzając sędziemu M. karę wydalenia z zawodu wskazywał, że sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczucia obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów. "Nie ulega wątpliwości, że zachowanie obwinionego naruszyło powyższe zasady. (...) Nie budzi wątpliwości, że popełnienie kradzieży przez sędziego godzi też w autorytet wymiaru sprawiedliwości" - uzasadniał wówczas SA.

Z kolei sędzia Katarzyna Tyczka-Rote uzasadniając w miniony piątek decyzję wymierzenia sędziemu kary obniżenia wynagrodzenia o 20 proc. na okres dwóch lat, wskazała, że SN uwzględnił zarzut odwołania dotyczący "rażącej niewspółmierności wymierzonej kary". "Przy ocenie według aktualnych stawek wynagrodzenia obwiniony za ten czyn, za który każdy inny obywatel zapłaciłby 100 zł mandatu, zapłaci około 50 tys. zł. Wydaje się, że taka sankcja jest sankcją adekwatną i bardziej dostosowaną do charakteru czynu" - powiedziała sędzia SN.

Przyznała, że "sędzia niewątpliwie powinien odpowiadać w sposób dużo surowszy, ponieważ jego obowiązki moralne są znacznie większe i oczekiwania wobec niego są znacznie większe". Jak dodała, "nie znaczy to jednak, żeby można było pominąć sytuację osobistą i przede wszystkim dotychczasowe postępowanie sędziego, te 20 lat jego służby". 

]]
Kategorie: Prawo

Nagrody dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.: Średnio 9 tys. zł. na osobę

pon., 03/19/2018 - 16:03
&lt![CDATA[

Rzecznik Trybunału Konstytucyjnego podczas konferencji prasowej zdementował informacje zawarte w poniedziałkowym artykule "Fakt Gazeta Codzienna" pt."1,6 miliona złotych nagród w Trybunale!". Lubański wskazał, że w "publikacji podano nieprawdziwe informacje, z których wynika, że na nagrody wydano 1 mln 600 tys. zł, podczas gdy na nagrody wydano 1 mln 578 tys. 650 zł".

Rzecznik dodał, że "kwota ta jest kwotą brutto i obejmuje cały 2017 r., a także wszystkich 113 pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a nie tylko - jak wskazuje +Fakt+ - urzędników Trybunału Konstytucyjnego".

Lubański zwrócił też uwagę, że kwota netto nagród pracowników TK to 1 mln 75 tys. 812 zł. "Natomiast na jednego pracownika Trybunału kwota netto nagród za cały 2017 r. przeciętnie wyniosła ok. 9 tys. zł, co stanowi niecałe 800 zł miesięcznie" - podkreślił rzecznik.

Jak zaznaczył, nagrody są świadczeniem z Kodeksu pracy i są uzasadnione oszczędnościami TK oraz jego ustawową reorganizacją w 2017 r. Wskazał też, że kwota nagród wynika z likwidacji procederu zawierania umów cywilnoprawnych - powszechnych w latach ubiegłych - i zlikwidowania wysokich dodatków służbowych tylko dla wybranych pracowników.

W oświadczeniu rzecznik wskazał, że tzw. trzynastki "są wypłacane wszystkim pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, a nie - jak wskazuje Fakt - tylko sędziom".

Przypomniał też, że nagród w ub. r. nie otrzymali: prezes, wiceprezes oraz sędziowie Trybunału.

]]
Kategorie: Prawo

Przewlekłość w sądowych sporach gospodarczych? Lekiem ma być mediacja

pon., 03/19/2018 - 13:11
&lt![CDATA[

Uczestniczący w poniedziałkowej debacie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podkreślał, że celem rozwoju instytucji mediacji jest m.in. odciążenie sędziów od spraw, które nie muszą być przedmiotem postępowania sądowego, a także umożliwienie stronom sporu zawarcia satysfakcjonującego porozumienia.

"Obecnie postępowania w sprawach gospodarczych trwają zdecydowanie zbyt długo. Dane statystyczne za rok 2017 wskazują, że średni czas trwania postępowania w sprawach gospodarczych w sądach okręgowych to około 9 miesięcy, zaś w sądach rejonowych około 6,5 miesiąca" - mówił wiceminister sprawiedliwości.

"Każdy z przedsiębiorców wie, że tak długi okres nierozstrzygniętego sporu może negatywnie oddziaływać na kondycję i finanse firmy, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do konieczności zakończenia działalności" - dodał.

Stąd nadrzędnym celem dla resortu sprawiedliwości, mówił, jest dziś zwiększenie powszechnego zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji gospodarczych. Celem jest także przekonanie przedsiębiorców, że przystąpienie do mediacji jest dla nich korzystne.

M.in. dlatego resort sprawiedliwości, opierając się na doświadczeniu programu pilotażowego, przygotował projekt utworzenia sieci 16 centrów arbitrażu i mediacji w całym kraju - informował Piebiak. Jego celem ma być utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją o mediacjach w sprawach gospodarczych, a także ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych oraz zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne.

"Centra Arbitrażu i Mediacji to miejsca, w których przedsiębiorcy będą mieli optymalne i przyjazne warunki do rozwiązywania konfliktów gospodarczych" - podkreślał Piebiak.

Przyznał zarazem, że przed rządem i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców jeszcze wiele pracy, by mediacja stała się pierwszym wyborem przedsiębiorców w sporach.

Także inny uczestnik debaty, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj przyznawał, że przedsiębiorcy dotąd byli postrzegani jako ta strona, która jest niechętna mediacjom.

Jednak dzięki nowym rozwiązaniom prawnym, mówił, między innymi na nowo zdefiniowanej mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego, mogą dochodzić do wniosku, że przystąpienie do mediacji będzie dla nich najbardziej biznesowo opłacalne.

Haładyj podkreślał, że zależałoby mu, by mediacja "zaskoczyła" i by przedsiębiorcy sami z siebie byli coraz bardziej nią zainteresowani. By tak było, różne środowiska, a także organizacje przedsiębiorców powinny propagować tę metodę rozwiązywania sporów.

"Nie chciałbym, byśmy pogodzili się z tezą, że to kwestia świadomości i mentalności Polaków, i trzeba pokoleń, by to zmienić" - powiedział Haładyj.

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki (w którym wiceministrem był wtedy także Mariusz Haładyj) zainicjowało działalność sześciu Centrów Arbitrażu i Mediacji w ramach programu pilotażowego. Ponadto, dzięki nowelizacji KPA z kwietnia 2017 roku, od 1 czerwca 2017 r. możliwa jest mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym. Wcześniej postępowanie mediacyjne mogło być przeprowadzone dopiero, gdy sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

]]
Kategorie: Prawo

Strony